Statutul studentului

 • Art. 14
 1. Studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu precum și alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta Universitară.
 2. Studenții au dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate de către universități.
 • Art. 15
 1. Studenții pot beneficia de următoarele tipuri de burse:
  1. Burse pentru stimularea performanței, care se distribuie conform regulamentelor interne ale universităților și pot fi împărțite în burse de merit, de studiu și de excelență;
  2. Burse sociale, pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse, al căror cuantum minim este propus anual de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă și cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse;
  3. Burse din alocații bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităților precum și alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislația în vigoare, al căror cuantum trebuie să acopere cel puțin costurile pentru masă și cazare;
   d) Burse pe bază de contract încheiat cu agenți economici ori cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Studenții pot beneficia de împrumuturi prin Agenția de Credite și Burse pentru Studenți în conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Art. 16
 1. Studenții care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională, culturală sau sportivă, beneficiază de locuri în taberele tematice în limita bugetului acordat în acest scop.
 2. În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională în context nonformal pentru care studenții pot primi un număr de credite ECVET/ECTS, conform Cartei Universitare .
 3. Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, în perioada vacanțelor, cu consultarea federațiilor naționale studențești legal constituite.