Statutul studentului

 • Art. 12
 1. Studenții beneficiază de gratuitate pentru:
  1. Studii universitare de licență, master și doctorat în limita locurilor bugetate disponibile și a reglementărilor din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul cetățenilor români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, conform art. 142 alin. (4), etnicilor români de pretutindeni conform art. 205 alin. (4), precum și în cazurile prevăzute la art. 205 alin. (5) și (6).
  2. Eliberarea actelor de studii și a celor care atestă statutul de student (inclusiv situația școlară / foaia matricolă, a diplomelor de licență, inginer, urbanist, master și doctor, suplimentele la diplomă, adeverințele, carnetele și legitimațiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă).
  3. Accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara granițelor țării, potrivit prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 2. În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, instituțiile de învățământ superior pot percepe taxe stabilite în temeiul autonomiei universitare.
 3. Studenții beneficiază de următoarele reduceri de tarife:
  1. Cu cel puțin 50% pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  2. De 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Studenții sunt încurajați să participe la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Art. 13

Studenții beneficiază de următoarele drepturi sociale:

 1. Asistență medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Cazare, cu excepția cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condițiile legii;
 3. Subvenții pentru cazare conform art. 205, alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Acces în spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei Universitare;
 5. Dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislația în vigoare, precum și dreptul la protecția celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii ;
 6. Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele oficiale de email ale universității și de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condițiile stabilite de lege și de regulamentele universitare;
 7. Dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare și mobilități.