Statutul studentului

 • Art. 11
 1. Studenții sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și executive din cadrul universităților potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și Cartei Universitare.
 2. Studenții participă la luarea deciziilor din cadrul universităților în temeiul următoarelor drepturi:
  1. Dreptul de a alege și de a fi aleși în structuri de conducere ale universității, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Dreptul de a fi reprezentați în Senatul Universitar și în consiliul facultății într-o proporție de minim 25%, în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Cartei Universitare;
  3. Instituţiile de învăţământ superior nu pot condiţiona statutul de student reprezentant în funcţie de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminarii şi laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenților reprezentanți, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervențiile se sancționează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale (Consiliu, Senat și Consiliu de Administrație) ale universității pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora;
  5. Dreptul de a fi reprezentați în structurile universității care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice;
  6. Dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalității de desemnare a rectorului prin reprezentanți, precum și în procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de desemnare, potrivit art. 209 alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  7. Dreptul de a fi informați şi consultaţi de către reprezentanții studenților în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituției din care aceştia fac parte.
 3. Reprezentanții studenților în Consiliile Facultăților și în Senatele Universitare sunt aleși prin votul direct, secret și universal al tuturor studenților de la nivelul facultății, respectiv universității. Organizațiile studențești legal constituite la nivel de facultate/universitate pot delega reprezentanți de drept în aceste structuri. Numărul reprezentanților delegați de organizații studențești în aceste structuri se stabileşte în baza autonomiei universitare.
 4. Procesul de desemnare a studenților membri în orice alte structuri consultative, deliberative și executive decât cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în baza autonomiei universitare și se stabilește de către studenți.
 5. Federațiile studențești legal constituite la nivel național desemnează reprezentanți în consiliile consultative ale MECTS potrivit art. 217 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.