Statutul studentului

Codul drepturilor și obligațiilor studentului

 • Art. 1
 1. Prezentul cod cuprinde drepturile și obligațiile studenților înmatriculați în instituțiile de învățământ superior.
 2. Studenții înmatriculați în instituțiile de învățământ superior militar și învățământul de informații, de ordine publică și de securitate națională beneficiază de drepturile și obligațiile stipulate în prezentul cod dacă acestea nu contravin drepturilor și obligațiilor care decurg din reglementările elaborate de structurile abilitate din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.
 3. Studenții înmatriculați în universitățile confesionale beneficiază de drepturile și obligațiile stipulate în prezentul cod dacă acestea nu contravin drepturilor şi obligațiilor care decurg din reglementările elaborate în funcție de specificul dogmatic și canonic al fiecărui cult.
 • Art. 2
 1. Senatul universitar nou ales adoptă Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului, la propunerea studenților, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum şi prezentului cod, în termen de 60 de zile de la adoptarea acestuia.
 • Art. 3
 1. Calitatea de student, respectiv student-doctorand se dobândește prin admiterea la un program de studii universitare de licență, master și respectiv doctorat potrivit art. 142 alin.(7) și art.199 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Drepturile și obligațiile studentului-doctorand sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat .
 3. Contractul de studii încheiat între student și universitate în urma admiterii la un program de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar.
 • Art. 4
 1. Studenții se pot asocia în structuri sau organizații studențești potrivit prevederilor art. 203 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Organizațiile studențești legal constituite au dreptul să acceseze spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite. Universitatea are obligaţia de a reglementa aspectele de mai sus prin Codul prevăzut la art. 2.
 3. Instituțiile de învățământ superior cooperează cu organizațiile studențești legal constituite și se consultă cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învățământului superior.
 • Art. 5

Asociațiile studențești legal constituite elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în fiecare universitate din sistemul național de învățământ. Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul universității. În cazul constatării unor deficienţe, universitatea are obligația de a face publice modalitățile de soluţionare a acestora.